مرور برچسب

حکمای عرفان

زمینه سخن از عرفان و حکمت‌متعالیه وجود ندارد

مبلغ/ جناب صدرالمتالهین واقعا یک هنر اعجاب‌انگیزی را با عنوان اسفار اربعه ایجاد کرد و سفر من خلق الی الحق بالحق و سفر من الحق الی الحق بالحق و سفر من الحق الی الخلق بالحق و سفر من الخلق الی الخلق بالحق تا ابد رفت.

تأثیر مهم فلسفه ایران باستان بر نظام‌های فلسفی اشراقی و صدرایی

مبلغ/ احمد پاکتچی با تأکید بر اینکه فلسفه ایران باستان بر دو نظام فلسفی اشراقی و صداریی تأثیر گذاشته، بیان کرد: اساساً فلسفه ایران باستان از این حیث که در دو نظام فلسفی ما؛ یعنی فلسفه اشراقی و صدرایی اثر ماندگار برجای گذاشته حائز اهمیت است…