مرور برچسب

حسادت فرزند

آیا حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم طبیعی است؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از سینا پرس، یکی از والدین در خصوص حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم می گوید: به تازگی با تولد فرزند دومم، فرزند اولم نسبت به خواهرش حسادت می کند؟ آیا حسادت فرزند اول نسبت به…