مرور برچسب

جنگ عراق

پنج جنگ بزرگ در قرنی که گذشت

مبلغ/ قرنی که از سر گذراندیم، بی چون و چرا جزو مرگبارترین دوران‌های تاریخ بشریت بود. در این گزارش نگاهی مختصر به پنج جنگ بزرگ در قرنی که گذشت داشتیم.