مرور برچسب

جنون

دیگر نمی‌توانم این جنون را تحمل کنم

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، همیشه عنصری از نمایش در خودکشی وجود دارد. روانشناسان می‌گویند بسیاری از کسانی که دست به خودکشی می‌زنند، بیش از آنکه بخواهند خود را از بین ببرند، قصد جلبِ‌توجه دارند.…