مرور برچسب

جشن های خانوادگی

طراحی قرارهای خانوادگی چرا و چگونه؟/ راهکارهایی برای ایجاد حس تعلق و امنیت در خانه

مبلغ/ رسوم خانوادگی لازم نیست حتما از نسل های گذشته به ما رسیده باشد، والدین خودشان می توانند رسومی اخلاقی، معنوی، شادکننده، همراه با حس تعلق خاطر و عشق ورزی در خانه هایشان ابداع کنند و به بچه ها…