مرور برچسب

جدایی والدین

کودکان را مقابل این تصمیم انجام شده قرار ندهید!

مبلغ/ نخستین کاری که به آسیب کمتر کودکان در هنگام جدا شدن والدین  کمک می‌کند ‌آماده‌کردن آنان برای جدایی است. والدین می بایست از تصمیم خود برای جدایی حرف بزنند و کودکان را در عمل انجام شده قرار ندهند.آن ها باید فرصت پردازش، درک و پذیرش این…