مرور برچسب

جاشوا کوهن

مرغ همسایه همیشه غاز است!

مبلغ- همین‌طور فرار می‌کنید و مکرراً با این واقعیت مواجه می‌شوید که در نهایت هیچ نقطۀ شادی روی زمین نیست