مرور برچسب

تعلیم و تربیت روستایی

تأثیر نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت روستایی

مبلغ/ نئولیبرالیسم، با آنکه در قالب نظریه اقتصادی ظهور کرده، اما بشدت فرهنگی است و از این رو، فضای تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده، تا جایی که حتی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی نیز اثرات خود را…