مرور برچسب

تعلیم و تربیت الهی

مشخصه‌های جاهلیت عصر غیبت

مبلغ/ جاهلیت در جوامع مختلف دارای ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مشترک می‌باشد که البته در نسبت و اثرپذیری متفاوت هستند. این موارد در جاهلیت دوران غیبت نیز وجود دارند.