مرور برچسب

تربیت فرزند

بحرانی به نام «دو تربیتی شدن فرزندان»

مبلغ/ مادر اخم می کند، پدر می خندد. یکی دستور خواب به بچه ها می دهد و دیگری می گوید تا هر ساعتی که دوست دارند، بچه ها بیدار باشند! این وسط بچه ها هستند که از این موقعیت سواستفاده می کنند و یا دچار…