مرور برچسب

تحکیم نهاد خانواده

سایه سنگین سکوت در خانواده

مبلغ/ بی‌توجهی به مقوله گفت‌وگو در خانواده، موجب تضعیف بنیاد این نهاد مهم اجتماعی و مهم‌تر از آن، بروز انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده است. مهارت گفت‌وگو در بین اعضا برای تحکیم بنیان خانواده و باهدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهبود…