مرور برچسب

تحقیرشدن

الماس‌ها را به موهایت بزن

مبلغ/ آنتوان چخوف در جایی می‌گوید تحقیرشدن بدترین بلایی است که زندگی می‌تواند بر سر انسان بیاورد. هیچ‌چیز، هیچ‌چیز، هیچ‌چیزِ دیگر در دنیا به اندازۀ تحقیرشدنِ آشکار نمی‌تواند روح انسان را ویران کند. هر…