مرور برچسب

تحریف قرآن

چرا شبهه تحریف قرآن درست نیست؟

مبلغ/ استاد دانشگاه قم با اشاره به روایتی از کافی در مورد تعداد آیات قرآن گفت: علامه مجلسی در فرمایش عجیبی گفته است که سند روایت موثق و خبر صحیح است لذا قائل به تحریف می‌شود و همین سبب جنجال و دعوا و اتهام‌زنی به شیعه شده است.

دامن زدن به اتهام تحریف قرآن و ترویج تشیع باطنی/ قرآن مورخان به دنبال چیست؟

مبلغ/ عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار کرد: نگاه ایدئولوژیک در «قرآن مورخان» کاملا ظهور و بروز دارد و امیرمعزی در تلاش بوده‌ تشیع باطنی را ترویج کند لذا در این راستا حاضر شده‌ تمام بنیان‌های اسلامی را زیر سؤال ببرد و در بسیاری از…