مرور برچسب

بیماری گوارشی

نحوست صفر یا سعادت ربیع

مبلغ/ بدان که این ماه معروف به نُحوست است و برای دفع نحوست، هیچ چیز بهتر از تصدق و ادعیه و استعاذات وارده نیست و اگر کسی خواهد که محفوظ ماند از بلاهای نازله در این ماه، در هر روز ده مرتبه بخواند…