مرور برچسب

بازیابی اطلاعات

پاداش بگیرید و بهتر بیاموزید

مبلغ/ یافته‌ها نشان می‌دهد که وقتی شرکت‌کنندگان در زمانی که اطلاعات را یاد می‌گیرند از پاداش‌ها مطلع می‌شوند، توجه بیشتری به مواردی می‌کنند که پاداش بالایی دریافت می‌کنند.