مرور برچسب

انسان تربیت یافته

سایه بهمن تربیت جنسی بر جاده جامعه

به گزارش «مبلغ» به نقل از روزنامه رسالت، معروف است که اگر برنامه یک ساله دارید، گندم بکارید؛ اگر برنامه‌ی۱۰ ساله دارید، درخت بکارید و اگر برنامه‌ی صد ساله دارید انسان بسازید. امام خمینی که خود نمونه…