مرور برچسب

امنیت اجتماعی

امنیت انسانی در خاورمیانه

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در خاورمیانه به دلیل وجود منابع انرژی، تجربیات امپریالیستی و تعارضات ارزشی و فرهنگی با جهان غرب، همواره امنیت ملی در عرصه نظر و عمل به عنوان پارادیم مسلط در مباحث…