مرور برچسب

اطاعت خدا

ایمان، حب و عشق همراه با عمل است

مبلغ/ علی محمد صابری، استاد دانشگاه فرهنگیان، گفت: خیلی از مسلمین طاعت دارند ولی اطاعت و ارادت از ولی خدا ندارند و حب سالکانه در آنان وجود ندارد. سنگ زیرین رابطه مرید و مراد، همین محبت و عشق است و به…