مرور برچسب

اسلوب ابهام و تصریح

توجه به اسلوب ابهام و تصریح در نقل روایت‌های تاریخی؛ راهی برای تفسیر دقیق‌تر قرآن

مبلغ/ احمد پاکتچی با اشاره به اهمیت توجه به اسلوب‌های نقل روایت تاریخی بیان کرد: چه آنجا که در نقل روایت تاریخی با اسلوب ابهام مواجه هستیم و چه آنجا که با اسلوب صراحت روبه‌رو هستیم در هر دو مورد می‌تواند هدف روشنی دنبال شود. در اسلوب ابهام…