مرور برچسب

اسلام قطبی

شکل‌گیری سومین منطقه مسلمان‌نشین در روسیه

مبلغ/ اسلام در قطب شمال فدراسیون روسیه به اختصار «اسلام قطبی» یا «اسلام در قطب» پدیده‌ای اجتماعی و جدید است که به اشاعه اسلام در بخش‌هایی از مناطق در حال تغییر و نفت‌خیز شمالگان روسیه اشاره دارد.