مرور برچسب

استعمال دخانیات

زنانه‌شدن مصرف سیگار؛ دودی که به چشم جهان می‌رود

مبلغ/ کارشناسان اجتماعی از سیگار به عنوان دروازه‌ای برای ورود به دیگر آسیب‌های اجتماعی نام می‌برند؛ اما اکنون این «ناهنجاری اجتماعی یا آنومی» پس از عبور از مردان به سرعت به جمعیت زنان رسیده و زنگ خطر…