مرور برچسب

استرس کودکان

با ترس و اضطراب کودکم چه کنم

مبلغ/ گاهی ترس و اضطراب عامل درونی دارد و گاهی اتفاقات و مسائل روزمره باعث آن می شود. برای پی بردن به علل ترس یک کودک و درمان آن باید ریشه های آن را کشف کرد.

نتایج دعواهای پدر و مادر در حضور کودکان

مبلغ/ در زندگی همه زن و شوهرها با بچه و بی بچه پیش می آید که بحث و مشاجره داشته باشند، منتها والدین می دانند که در حضور بچه ها نباید مشاجره داشته باشند اما گاه ناخواسته این اتفاق می افتد.