مرور برچسب

ارتباط پدر ـ فرزندی

ارتباط پدر ـ فرزندی و کیفیت زندگی کودکان/ چطور با فرزند دختر و پسرم رفتار کنم؟

مبلغ/ ارتباط عاطفی پدر و فرزندی از ابتدای تولد کودک و به دفعات می بایست وجود داشته باشد. بچه هایی که پدرهایشان برایشان وقت می گذرانند، در مدرسه عملکرد بهتری دارند، با موفقیت مسائل خود را حل می کنند و به طور کلی با مسائل زندگی بهتر روبه رو…