مرور برچسب

آیت الله ضیاء آبادی

چهارشنبه های کتابخوانی با محمدحسین معزی (جلسه اول)

به گزارش «مبلغ»، هر هفته روزهاي چهارشنبه، برنامه كتاب خواني با عنوان "چهارشنبه هاي كتابخواني" از «مبلغ» پایگاه فکر و فرهنگ زندگی، منتشر می شود. در این برنامه (چهارشنبه های کتابخوانی) استاد محمدحسین معزی به خواندن قطعه ای از کتاب «موعظه»…