مرور برچسب

آیت الله تسخیری

آیت الله تسخیری، راهبر میدانی اول تقریب مذاهب

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، دو ماهنامه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی «آینه پژوهش» به مدیرمسئولی محمدتقی سبحانی و سردبیری محمدعلی مهدوی راد در شماره 189 (مرداد و شهریور) ویژه نامه ای 292 صفحه…