مرور برچسب

آموزش غیرحضوری

چرا آموزش حضوری بر غیرحضوری برتری دارد؟

مبلغ/ روانشناس و مشاور تحصیلی با برشمردن محورهای تعیین کننده رفتار و تصمیم گیری در دانش آموزان گفت: محیط آموزشی و مدرسه بهترین فضا برای ارائه این محورها به صورت کنترل شده و هدفمند است.