مرور برچسب

آدم قابل اعتماد

چطور آدم قابل اعتمادی برای دیگران باشیم؟

مبلغ/ زبان شناس گفت: ‌افراد امن با کلامشان شما را آزار نمی‌دهند؛ یعنی یکسری تیغ‌های کلامی را به روح و روان ما نمی‌زنند.نا امن بودن ارتباطات فرد را کم می‌کند و اگر ارتباط کم شود فرد ایزوله می شود.