چاپ هشتم کتاب «وحدت وجود» منتشر شد

به گزارش «مبلغ» – گروهی از اندیشمندان بر این باورند که «وحدت وجود» در اصل صرفاً یک فکر منطقی که ساختۀ ذهن فلسفی باشد نیست. یعنی نظریه‌ای نیست که بر عقل و برهان بنا شده باشد و اساساً اندیشه‌ای عرفانی است. هرچند بعدها از حجت و برهان تأیید و تقویت یافته است و به همین جهت در سیر طولانی تکاملِ تاریخِ فلسفۀ خردگرایی، چنین تصور شده که وحدتِ وجود مبتنی بر عقل و برهان است و ریشه‌های عرفانی‌اش را در نظر نیاورده و از یاد برده‌اند.
از سوی دیگر «وحدت وجود» چارچوبی نظری فراهم می‌آورد که از طریق آن یکی از مهمترین جلوه‌های تفکر فلسفۀ شرقی به معنا عام آن – اعم از اسلامی و غیر اسلامی- را می توان روشن ساخت و از آنجا به دیدگاه مثبتی در جهت نیل به فلسفۀ واحد جهانی و رسیدن به نقطۀ پیوند حوزه‌های عقلی و معنوی شرق و غرب دست یافت.
از این‌رو قاسم کاکایی در کتاب «وحدت وجود» با قرابت‌هایی که میان اندیشۀ ابن‌عربی و اکهارت یافته، تلاش کرده است مسئله «وحدت وجود» را از دیدگاه این دو اندیشمند بررسی کند تا ریشه‌های مشترک و تفاوت‌های مکاتب وحدت وجودی شرق و غرب را دنبال کند. چاپ هشتم این کتاب اخیرا توسط انتشارات هرمس به زیور طبع آراسته شد

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.